În ziua judecății omul da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care l-a rostit

Să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Geneza capitolul 1 la versetul 26 și 27: ”Apoi Dumnezeu a zis Să facem om după chipul nostru. După asemănarea noastră.”

Să reținem ideea că a făcut pe om după chipul și asemănarea Sa și versetul 27 prima parte: ”Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, la făcut după chipul lui Dumnezeu.” Amin.

Acesta a fost planul lui Dumnezeu, pe care l-a făcut inainte să fie omul. Avea o oștire cerească și Dumnezeu a hotărât ca să facă o ființă care să Îi se asemene Lui, să aibă însușirile Lui, să aibă caracteristicile lui și ca să locuiască împreună cu El și cu Fiul Său. Acesta a fost planul lui Dumnezeu.

Să vorbim puțin despre cum arată Împărăția lui Dumnezeu. Să deschidem în Romani capitolul 14. O să citim versetul 17. ”Căci Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt.” Amin.

Dumnezeu a hotărât ca omul creat de El să locuiască împreună cu El în Împărăția Lui. Și în Împărăția Lui sunt multe lucruri, dar Domnul le reduce la două lucruri majore. Neprihănire și pace. Două lucruri care ne sunt cerute și nouă, oamenilor. Ca să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să iubim neprihănirea și pacea din Împărăția lui Dumnezeu, pentru că ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui.

Și noi zicem că vrem să ne asemănăm cu Domnul Isus. Am cântat să nu merg după un străin. Domnul Isus spune că dacă cineva voiește să vină după El, să se lepede de sine și să-L urmeze. Să-L urmăm să mergem pe calea Lui? Domnul Isus are o cale, numită calea lui Hristos, calea lui Dumnezeu.

O să citim în Evrei, capitolul 7, versetul 2. Partea a doua. ”Este întâi Împărat al neprihănirii și apoi și imparat al Salemului, adică împărat al păcii fără tată, și a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu.”

Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire și pace și împăratul Împărăției lui Dumnezeu este împărat al neprihănirii și al păcii. Și noi cântăm: Aș vrea, Isuse scump, să fiu ca Tine, prinț al neprihănirii și un prinț al păcii.

Citim in 2 Corinteni capitolul 5 si versetul 15 până la 18. ”Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu l mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au facut noi si toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne a încredințat slujba împăcării.” Amin.

Acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta al lumii, cum Îl cunoaște lumea pe Domnul Isus. Lumea religioasă. Știe despre Paște, Crăciun. Îi serbează ziua de naștere.

Dar noi îl cunoaștem ca Împărat al neprihănirii și Împărat al păcii. Aș vrea, Isuse scump, să fiu ca Tine. Și dacă e cineva în Hristos, dacă e cineva în Împăratul neprihănirii și al păcii este o făptură nouă. Toate lucrurile sunt noi

Care lucruri s-au făcut noi? Când vorbim despre Împărăția lui Dumnezeu, ce lucruri s-au făcut noi? A apărut neprihănirea si pacea. Domnul Isus spune despre El: ”Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”

Această cale conține două elemente foarte importante neprihănirea și pacea. Scopul lui Dumnezeu a fost să ne facă după chipul și asemănarea Lui.

Citim de la Deuteronom, capitolul 32, versetul 3 și 4: ”Căci voi vesti numele Domnului. Dați slava Dumnezeului nostru. El este Stânca. Lucrările Lui sunt desăvârșite. Căci toate căile Lui sunt drepte. El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate. El este drept și curat.” Amin.

Ne cheamă și pe noi să umblăm pe aceste căi. Toate căile lui sunt drepte. Cum mai putem să punem în loc de drepte? Sfinte, neprihănite… El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate.

Ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Și acum El vrea să restaureze acest chip al lui Dumnezeu in noi și cine este în Hristos, e o făptură nouă și iubește neprihănirea și urăște nelegiuirea.

Dumnezeu nu poate să mintă, în El nu este nelegiuire, așa că și în noi trebuie să fie dreptate si curăție. În Matei, capitolul 6, Cuvântul lui Dumnezeu, versetul 33 ne spune: ”Căutați mai întâi mai întâi căutați Împărăția lui Dumnezeu, care este neprihănire și pace, și neprihănirea Lui”. Nu a noastră, ci a Lui.

În Evrei 12 ne spune: ”Căutați sau urmăriți pacea și neprihănirea sau sfințirea, fără care nimeni, nimeni nu intră în Împărăția lui Dumnezeu” Umblați deci pe toate căile Lui. Suntem chemați și noi ca toate căile noastre să fie drepte pentru că El este Împăratul dreptății sau al neprihănirii.

Să urmărim și să înțelegem ce înseamnă să fim ca Domnul Isus. Și să ne dorim să fim ca El și trebuie să ne dorim din toată inima, din tot cugetul. Să citim și în Isaia capitolul 2, de la versetul 2 până la 4 și 5. ”Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte, se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice: Veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile Lui și să umblăm pe cărările Lui. Căci din Sion va ieși Legea și din Ierusalim Cuvântul Domnului. El va fi Judecătorul neamurilor. El va hotărî între un mare număr de popoare, așa încât din săbiile lor vor făuri fiare de plug si din sulițele lor cosoare, nici un popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul.” Amin.

Noi am venit aici ca să învățăm toate căile Lui, să ne învețe căile Lui și să umblăm pe cărările Lui. Să nu ne hrănim cu nădejdi înșelătoare. Tot în Isaia citim capitolul 55. Versetul 6: ”Căutati pe Domnul, câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile Mele. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile Mele față de căile voastre si gândurile Mele față de gândurile voastre.” Amin.

Să se lase cel rău de calea lui. Cine este cel rău? Oricine nu este pe calea lui Dumnezeu este cel rău.

Oricât de bună ar fi calea mea, dacă nu este calea lui Dumnezeu, atunci este rea. Ideile voastre nu sunt ideile mele. Căile lui Dumnezeu sunt atât de sus față de căile omului, cât sunt cerurile față de pământ, nu cerul, ci cerurile. Sunt distanțe extrem de mari.

De ce e așa mare distanță între calea omului și calea lui Dumnezeu? Să privim la un om bun, un om moral. Și totuși acest om este departe de calea lui Dumnezeu. În gândurile lui Dumnezeu și în căile lui Dumnezeu nu este nedreptate, niciun pic de nedreptate.

Ce înseamnă să fii drept? Ce spune dicționarul? Corect, cinstit, părtinitor sau nepărtinitor. Obiectiv. Nepărtinitor. Pur. Curat.

Citim în Isaia 58 versetul 1 și 2: ”Strigă în gura mare Nu te opri, înalța glasul ca o trâmbiță și vestește poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov, păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele. În toate zilele întreabă și vor să afle căile Mele ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit Legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte. Doresc să se apropie de Dumnezeu.” Amin.

Toate zilele putem să întrebăm și vrem să aflăm căile lui Dumnezeu, să aflăm calea neprihănirii și calea păcii. Aceasta este calea lui Dumnezeu!

Citim din Isaia 59 versetul 7 și opt: ”Picioarele lor aleargă spre râu. Și se grăbesc să verse sânge nevinovat. Gândurile lor sunt gânduri nelegiuite. Prăpădul și nimicirea sunt pe drumul lor. Ei nu cunosc calea păcii și în căile lor nu este dreptate. Apucă pe cărări sucite. Oricine umblă pe ele nu cunoaște pacea. De aceea hotărârea de izbăvire este departe de noi și mântuirea nu ne ajunge. Așteptăm lumina și iată întunericul, lucirea și umblăm în negură.” Amin.

Gândurile lor sunt gânduri nelegiuite. Ce înseamnă să fii nelegiuit? Fără de lege. Cel nelegiuit nu are o lege. Are gânduri nelegiuite. Dacă gândurile noastre nu sunt gândurile lui Dumnezeu, noi nu cunoaștem calea păcii. Și în calea noastră nu este dreptate. Apucăm pe cărări sucite. Oricine umblă pe ele sunt căi paralele sau căi care sunt departe de calea lui Dumnezeu.

Oricine umblă pe ele nu cunoaște pacea. Ce pace nu cunoști? Pacea pe care o dă lumea sau pacea din Împărăția lui Dumnezeu? Nu cunoaștem nici neprihănirea, nici pacea din Împărăția lui Dumnezeu.

Chiar dacă sunt merg la adunare și chem numele Domnului și chiar dacă-mi dau toată averea pentru săraci. Să citim și din Ieremia, de la capitolul 5, versetul 30 și 31: ”Grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în țară. Prorocii proorocesc neadevăruri, preoții stăpânesc cu ajutorul lor și poporului meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veți face la urma?”

Apoi Capitolul 6, versetul. 13 până la 17 o să citim: ”Căci de la cel mai mic până la cel mai mare. Toți lacomi de câștig, de la proroc până la preot, dezleagă în chip ușuratic hrana fiicei poporului meu, zicând Pace, pace! Si totuși nu este pace.

Doar pe calea lui Dumnezeu este pacea. Cei răi n-au pace. Cei ce umblă pe cărări strâmbe, sucite, nu cunosc calea păcii. ”Sunt dați de rușine, căci săvârșesc urâciuni și totuși nu roșesc și nu știu de rușine. De aceea vor cădea împreună cu cei ce vor fi răsturnați când ii voi pedepsi, zice Domnul.”

Dacă nu ne place această cale a neprihănirii nu vom gusta pacea și odihna din Împărăția lui Dumnezeu.

Citim din Ieremia capitolul 6 versetul 16: ”Așa vorbește Domnul Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, Care este calea cea bună? Umblați pe ea si veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund: Nu vrem să umblăm pe ele, pe care nu vrem, pe calea neprihănirii și pe calea păcii. Am pus niște străjeri peste voi. Fiți cu luare aminte la sunetul trâmbiței, dar ei răspund Nu vrem să fim cu luare aminte.” Nu vrem. Vrem să ne hrănim cu nădejdi înșelătoare. Leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu, zicând Pace, pace! Când nu este pace, când ei trăiesc nelegiuiri, au gânduri nelegiuite, n-au gândurile lui Dumnezeu.

Broșură trezire spirituală

Broșură trezire spirituală

Nasterea din nou sau primirea dreptului de cetățenie în Împărăția lui Dumnezeu este cel mai mare eveniment care poate avea loc în viața unui om.

Accesează PDF online

Mergi la biblioteca de resurse

Ieremia capitolul 7 versetul 3 până la 5: Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, zicând: Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, templul Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alți dumnezei, spre nenorocirea voastră, Numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat o părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, care nu slujesc la nimic. Cum furați? Ucideți, preacurviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Baal, mergeți după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți. Și apoi veniți să vă înfățișați inaintea Mea in casa aceasta peste care este chemat Numele Meu. Și  ziceți: Suntem izbăviţi!”… ca iarăşi să faceţi toate aceste urîciuni!. Este casa aceasta peste care este chemat Numele Meu, o peșteră de tâlhari înaintea voastră. Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul.” Amin.

Vede Domnul cum umblăm? La ce ne cheamă? Toate cărările lui Dumnezeu sunt drepte; toate! Și trebuie să umblăm pe ele. La aceasta ne-a chemat.

Citim și versetul 23: ”Și iată porunca pe care le-am dat-o. Ascultați glasul meu. Și Eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul Meu. Umblați pe toate căile pe care vi le-am poruncit ca să fiți fericiți.” Amin.

Umblați pe toate căile Mele. ”Dar ei n-au ascultat și n-au luat aminte, ci au urmat sfaturile și pornirile inimii lor rele, au dat înapoi și n-au mers înainte.” Amin. Nouă ne place să ne gândim la poporul lui Israel, că era un neam ticălos, un neam stricat. Și noi suntem binecuvântați, suntem în har. Oare așa o fi?

Hai să ne gândim că trăim după mii de ani după ei, în care nelegiuirea astăzi se bea ca apa? Nu mai știm să facem diferență între ce este curat și ce este necurat.

Omul nu mai face diferență, nu mai știe când vorbește, cuvinte din lume, nici nu își dă seama ce vorbește. Se hrănește doar cu hrana Egiptului, a Babilonului și nici nu își dă seama că el de fapt nu e pe calea lui Dumnezeu.

O să mergem să vorbim puțin și despre Domnul Isus, ca să putem să înțelegem de ce suntem chemați să nu mergem pe căile Lui și să nu mergem deloc după un străin.

Aceste lucruri rele se întâmplau și pe vremea apostolilor. Petru a fost ucenicul Domnului Isus și fost în prezența Domnului mai mulți ani.

O să citim în a doua epistolă lui Petru, capitolul II citim de la versetul 1. Până la 2: ”În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. Se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți îi vor urma în destrăbălarea lor și din pricina lor, calea adevărului va fi vorbităde rău. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Dar osânda îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează.” Amin.

Am citit în Ieremia capitolul 5 versetul 30 și capitolul 6. Preoții și prorocii înșelau pentu un câștig. În vremea apostolilor ce se întâmpla? Tot la fel. În lăcomia lor vor căuta prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Dar osânda-i paște de multă vreme. Din pricina lor Calea adevărului va fi vorbită de rău.

De multe ori azi când deschizi gura ca să aduci mântuirea unui om acesta spune: Nu, nu, Lasă-mă, nu-mi trebuie pocaiti! Lasă că vă știu eu pe voi. De ce fac oamenii așa? La servici sau în alta parte au fost oameni care au spus că sunt pocăiți, și au furat, au mințit, au făcut ca să se vorbească calea lui Dumnezeu de rău. Calea adevărului e scris aici, care este calea dreptății, calea neprihănirii. Domnul Isus a spus: ”Eu sunt Calea, Adevărul și Viața.”

Să fim foarte atenți ca au fost oameni pe vremea lui Petru, când era o putere extraordinară a Duhului Sfânt. Acolo erau minuni incredibile. Vindecări incredibile. Și totuși, au fost mulți oameni care au facut lucrurile acestea. Au părăsit calea adevărului.

Citim versetul 15: ”După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Mosor, care a iubit plata fărădelegii.” Cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de oamenii aceștia. Sunt stricați la minte. Mulți vor urma în destrăbălare. De ce? Pentru că le oferă o cale ușoară, diferită de calea lui Dumnezeu care spun ei îi vor duce tot în Cer. O cale mai largă. Se poate și așa.

Însă doar dacă umblăm pe calea neprihănirii și calea păcii vom ajunge în cer. Și pe noi ne paște același lucru. Vor veni să lărgim un pic calea, să lărgim doar un pic.

Cum e calea Domnului Isus? Largă sau îngustă? Puțini o află, și dacă am aflat-o și ne va fi greu pe ea mulți vor vrea s-o mai lărgească. Să o mai destindem un pic, s-o mai lărgim un pic. E prea îngustă.

Dar chiar așa este și o să vedeți cât de îngustă este, o să vedeți că e chiar îngustă. Versetul 19 citim și 20: ”În adevăr, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele. Starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din că ei ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii”.

Oamenii ăștia au cunoscut calea neprihănirii, așa spune scriptura, au fost pe calea neprihănirii. Au cunoscut-o.

Ne paște un mare pericol și pe noi? Sigur ca da. Dacă pe vremea lui Petru s-au întâmplat lucrurile acestea, și pe vremea apostolului Ioan, hai să zicem că Ioan a trăit mai mult. Si bisericile în Apocalipsa aproape toate aveau probleme. Ce se întâmpla atunci se întâmplă și acum. Vor veni oameni care vor să lărgească calea. În prigoniri e prea îngustă.

O să citim și din Luca câteva versete. E cântarea lui Zaharia, care de fapt este o profeție. Citim de la capitolul 1 versetul 72 până la 79: ”Astfel își arată el îndurarea față de părinții nostri și își aduce aminte de legământul Lui cel sfânt, potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avraam că, după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind înaintea Lui în sfințenie și neprihănire, în toate zilele vieții noastre.” Deci nu oricum. Doar pe calea neprihănirii. Toate căile Lui sunt drepte! ”

Pruncul va fi chemat proroc al Celui Preaînalt. Căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile Lui. Și să dai poporului Său cunoștința mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui, datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia n a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii.” Amin.

Și am citit noi in Isaia 59 ””Cei ce umblă pe căi sucite, strâmbe, nu cunosc calea păcii,” nu cunosc calea păcii. Și Domnul Isus a venit ca să ne îndrepte picioarele p calea neprihănirii și a păcii.

Toate zilele noastre, toate trăind înaintea Lui în sfințenie și neprihănire. Să mergem în Matei, capitolul 12, să vedem cum a trăit Domnul Isus și să vedem de ce ne place să cântăm cântarea: ”Aș vrea să fiu Isuse scump ca Tine, să trăiesc ca Tine”. Să trăiesc pe calea Ta, pe calea neprihănirii și a păcii. Versetul 34 până la 37: ”Pui de năpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit.” Amin.

Aceasta este calea lui Dumnezeu. Domnul Isus a iubit neprihănirea și a urât nelegiuirea. Noi când folosim cuvinte nefolositoare ce iubim? Sunt în limbajul nostru multe cuvinte nefolositoare sau nu sunt?

Unde sunt cuvintele folositoare? Pe calea neprihănirii, pe calea păcii? Unde sunt cuvintele nefolositoare? Pe calea îngustă sau pe calea largă?

Cum sunt gândurile în inima celui care folosește cuvintele nelegiuite? Sunt gânduri nelegiuite? ”Gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, gândurile Mele sau căile Mele sunt atât de departe de voi, cum sunt cerurile față de pământ.”

Să ne întrebăm: Domnul Isus folosește cuvinte nefolositoare sau nu folosește?

Haideți să ne gândim dacă noi folosim cuvinte nefolositoare cât de departe sunt căile noastre de căile Domnului Isus. Cuvântul scripturii spune că ”Toate lucrurile s-au facut noi si toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu.”

Dacă trăim în lucrurile vechi, suntem pe calea neprihănirii sau nu? Hai să ne gândim bine. Citim și din Isaia 32 versetul 17 și 18: ”Lucrarea neprihănirii va fi pacea. Roada neprihănirii, odihna și liniștea pe vecie. Poporul Meu va locui în locuința păcii, în case, fără grijă și în adăposturi liniștite.”

Cum vine pacea? Lucrarea neprihănirii va fi pacea. Roada neprihănirii va fi odihna și liniștea pe vecie. Am citit și în Ieremia.

Umblati pe ele și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Cei răi au în inimă odihnă sau tulburare? Roada neprihănirii, este odihna și liniștea pe vecie.

Mai citim în Isaia 35 versetul 8 până la 10. Apoi ne întoarcem să vorbim despre învățătura Domnului Isus, care se află pe calea neprihănirii, calea păciipew care o mai putem numi calea vietii.

”Acolo se va croi o cale, un drum care se va numi Calea cea sfântă. Nici un om necurat nu va trece pana. Niciun om necurat, niciun om căruia îi plac cuvintele nefolositoare. Ci va fi numai pentru cei sfinți, cei ce vor merge pe ea, chiar si cei fără minte nu vor putea să se rătăcească.”

Ce promisiune mare avem! ”Te laud, Doamne, că Te-ai ascuns de cei înțelepți. Te laud pentru că Te- ai descoperit pruncilor.” Celor ce se leapădă de ei înșiși. Celor smeriti le arată calea aceasta.

Sunt două lucruri pe această cale. Nimic necuratnu va fi pe Calea neprihănirii. ”Și pe calea aceasta nu va fi nici un leu și nici o fiară sălbatică nu va apuca pe ea, nici nu va fi întâlnită pe ea, ci cei răscumpărați vor umbla pe ea.”

Ce înseamnă leu și fiară sălbatică. Eu eram ca un leu! Răcneam, băteam cu pumnul în masă. Eram ca o fiară sălbatică. Nu mă lăsam învins.

Cum trebuie să fii pe cale aceasta? Ce punem în loc de fiară sălbatică ce suntem? Cine este pe calea păcii?  Sunt numai oameni care au ales să fie miei în mijlocul lupilor, să fie preș sau călcați în picioare.

La aceasta ați fost chemati. Am fost chemați să fim cum a fost Domnul Isus. Ce a spus lui Iuda? Prietene, ce vrei să faci, fă.

Păi cum așa, să nu-i trimit eu un mail de reclamație? Cum să fiu eu nemulțumit și să stau așa liniștit?

Dar pe calea Lui este Domnul Isus care ne spune: ”Nu vă împotriviți celui ce va face rău și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre”. Veniți și învățați de la Mine, zice Domnul Isus. Se va croi o cale, un drum care se va numi Calea cea sfântă, care este și calea vieții.

Dar ce au zis evreii la vremea respectivă? Nu vrem să umblăm pe ea pentru că este prea îngustă. Dă ne o cale mai largă și vom umbla pe ea.

”Așa vorbește Domnul. ”Iată că vă pun inainte calea vieții si calea morții. Alegeți!” Ne întoarcem înapoi la Matei 12 ca să analizăm această învățătură și să luăm seama la ea, pentru că e învățătura Domnului. Să luăm aminte pntru că Domnul Isus ne avertizează: Degeaba am ziceți Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă spun eu!

Calea sfântă e o cale curată. Nimic necurat nu va intra pe ea. Puii de năpârci la care se referă Domnul Isus unde sunt?  Citim versetul 34: ”Cum puteți să spuneți voi lucruri bune, când voi sunteți răi, când sunteți pe calea cea rea? Când aveți gânduri rele, nelegiuite?

Doar omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui.

Țin minte, cu mulți ani în urmă mergeam în vizită la cineva. Mergeam în vizită la o persoană în vârstă pentru nevoile care erau acolo și mai stăteam și de vorbă. Și în urma a ce discutam îi spuneam: Nu, nu sunteți credincioasă.

Și îmi spunea: Dar de ce îmi spui că nu sunt credincioasă? Și îi răspundeam: Dar nu vedeți ce vorbiți? Ce cuvinte spuneți? Și îmi spunea: Data viitoare n-o să mai spun nimic. Data viitoare uita și lucrurile se repetau.

Cum era visteria inimii? Bună sau rea. Din inimă ies lucrurilebune sau rele. Nu le poți ține schimba. Ce ne spune scriptura în Iacov. Limba aceasta e o lume de nelegiuiri. Limba aceasta scoate pe gură ceea ce este în inimă.

Când trăim într-o lume nelegiuită, și ne adăpăm din ea, nici nu ne dăm seama ce vorbim. Haideți să vedem cât de importantă este aceasta învățătura a Domnului Isus, pentru că vom da socoteală de ea în ziua Judecății. Și eu voi da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl rostesc. Ce înseamnă orice cuvânt? Pot sa scap cu un cuvânt nefolositor? Cum mai putem numi cuvântul nefolositor? Stricat. Nelegiuit. Nechibzuit. Din cuvintele noastre vom fi scoși vinovați sau fără vină.

Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre calea ingusta? Oamenii aceștia din Petru au cunoscut calea neprihănirii, au vorbit cuvinte folositoare și la un moment dat, au strâmbat cărările dreptății. Sunt oameni care schimbă cărările dreptății.

Mulți ne spun astăzi: E prea de tot pe aceasta cale îngustă. Dar, câți o găsesc? Mulți sau puțini. Mulți caută să intre și nu, nu vor putea. Nu vor putea, pentru că e prea îngustă. Însă pe această cale toate căile, toate sunt drepte. Ni se spune Calea lui Dumnezeu este desăvârșită, perfectă.

Citim în Efeseni capitolul 4 versetul 29: ”Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură.” Ce înseamnă niciunul. Să punem strajă gurii noastre. Vegheați să nu vă iasă niciun cuvânt stricat din gură.

”Ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce aud” Pavel le zice acelor oameni din Corint: ”Fraților, voi sunteți tot firești, lumești. Când între voi sunt certuri, sunt cuvinte nefolositoare, nechibzuite. ”Să nu întristați Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării.” Când folosim cuvinte nefolositoare întristăm Duhul Sfânt și vom da socoteală de acel cuvânt în ziua judecății.

”Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire si orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru”. Sunt multe cuvinte aici care nu trebuie să le scoatem pe gură. Când e mânie vor fi multe cuvinte folositoare, o vorbă aspră ațâță mânia, o vorbă aspră este nefolositoare. Nu numai înjurăturile sunt, să știți, nu numai cuvintele grave, urâte, sunt cuvinte nefolositoare.

Amărăciunea, iuțeala scoate cuvinte nefolositoare din gură.Mulți spun: Eu sunt iute. Așa e firea mea, așa m-am născut, cu firea aceasta și sunt cu Dumnezeu.

Ce trebuie să se întâmple cu firea aceasta? Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Cuvintele nefolositoare sunt patimi ale firii pământești.

Efeseni capitolul 5 versetul 3: ”Curvia sau orice alt fel de necurăție. Sau lăcomia de avere. Nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți.” Și o să citesc versetul 12 ca să le punem împreună: ”Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns.” E rușine. E rușine și nu trebuie să fie pomenite între noi necurățiile lor. Nu trebuie să pomenim ce face Sodoma și Gomora?

E calea ingusta, aceasta este calea lui Dumnezeu, calea neprihănirii. Toate lucrurile se fac noi. ”Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste care nu sunt cuviincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire.”

Unii spun că numai glume proaste să nu spui, dar poți spune glumele care au umor bun. Să ne uităm la Domnul Isus. El e Împăratul neprihănirii. A glumit vreodată Domnul Isus? Haideți să ne gândim bine. Avea motive Domnul Isus să glumească când lumea era plină de boli , în prăpăstie și în pierzare. Poți glumi cu un om care urmează să ardă în focul iadului.

Cuvântul scripturii ne spune ce se află pe calea îngustă. Să nu se audă vorbe nechibzuite, nechibzuite. Ce înseamnă nechibzuite? Necugetate. Să nu iasă din gura noastră lucruri care nu le gândim.

Gândurile voastre nu sunt gândurile mele. Cum trebuie sa fie gândurile noastre? Gândurile cui? Caci noi avem gândul lui Hristos, zice apostolul Pavel. Orice gând al meu îl fac rob lui Hristos.

Trebuie să ajungem cu toții aici. El e Prințul păcii, Prințul Neprihănirii. Și noi vrem să fim ca El. Să nu mergem deloc după un străin. Scriptura ne spune: Oile Mele nu ascultă glasul străinilor, pentru că nu cunosc glasul lor. Oile Lui ascultă de glasul Lui, al păstorului.

Să nu spun nici un cuvânt nefolositor. Dacă nu-mi pun strajă gurii nu am venit la El. Nu pe el îl iubesc.

Când sunt zeflemitor, jignitor, când râd la glumele altora, când glumesc, când spun cuvinte nefolositoare nu pot spune: Înnebuneam când îmi vorbea. Sunt bolnav de dragoste după Domnul Isus. Așa este în Împărăția lui Dumnezeu. El a hotărât să facă pe om după chipul și asemănarea Lor. Dumnezeu nu glumește,  nu spune vorbe nefolositoare, vorbe nechibzuite.

De aceea găsim scris în 1 Petru capitolul 4 versetul 11: ”Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu”

Versetul 6. Si 7. 8. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători.

Din pricina căror vorbe deșarte? Ce înseamnă vorbe deșarte, Sunt nefolositoare, vorbele deșarte, sunt goale și lumești? Nimeni să nu ne înșele. Nu vă lăsați atrași, nu vă lăsați, căci din pricina acestor vorbe deșarte, nefolositoare, vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători.

Unii ar spune ca să nu furăm, să nu mințim, să nu curvim, să nu ne îmbătăm, să nu fumăm. Da, dar, uite că și când spunem vorbe nefolositoare e foarte grav. Asta este în Împărăția lui Dumnezeu.

Mai degrabă, cuvinte de mulțumire și să nu ne întovărășim, dar deloc cu ei. Ați mai găsit cuvinte de felul ăsta? Depărtați-vă de ei. Nu vă întovărășiți cu ei. Ce se întâmplă dacă v-ă întovărășiâi?

Cuvântul scripturii ne spune că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Nu vă înşelaţi: „Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune. 1 Corinteni 15:33 ”

Ascultă această predică

Defăimătorii nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu

Să ne gândim puțin la binecuvântare și la defăimare, pentru că sunt la poluri opuse. Un om fără Dumnezeu se delectează cu binecuvântarea sau cu defăimarea?

Accesează

Mergi la toate predicile

Nu te însoți cu ei pentru că la urmă vei spune și tu cuvintele lor, care sunt deșarte și nefolositoare. Și când ai spus cuvinte nefolositoare, ai părăsit calea neprihănirii și ai făcut ca calea neprihănirii să fie vorbită de rău.

Ce vor zice apoi cei din jurul tău? Uită-te cum vorbesc pocăiții. Uite cum glumesc, și ei sunt ca noi. Uite cum glumesc. Uite cum vorbesc la adresa Guvernului la adresa doctorilor, la adresa poliției, la adresa tuturor oamenilor.

”Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii, căci rodul luminii este în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți le. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns.”

Deci, ce trebuie să facem? Să vorbim cuvinte nefolositoare sau să le osândim? Când auzim oameni care fac lucruri de genul ăsta și pun că sunt credincioși, ce trebuie să facem? Să luăm parte cu cei care sunt întuneric.

Efeseni, versetul 13 până la 17: ”Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru ca ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice: Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți. Înțelegeți care este voia Domnului?” Amin.

Care este voia Domnului? Facă-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Voia Domnului este sfințirea și neprihănirea noastră, Neprihănirea Lui să căutăm să fie și neprihănirea noastră. Să vorbimvorbește Domnul Isus. ”Cine vorbește să vorbească Cuvintele lui Dumnezeu.”

Să citim și din 2 Timotei capitolul 2. versetul 14: ”Adu-le aminte de aceste lucruri si roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești. Căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu.” Dacă nu ne vom feri vom face ca calea adevărului va fi vorbită de rău. Am părăsit calea cea dreaptă sau nu am fost niciodată pe ea.

Ferește-te de vorbăriile lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu, iar cuvântul lor va roade ca cangrena. Deci, ce fac cei care vorbesc așa? Cuvântul lor ne aduce gangrenă. Cuvântul lor roade ca gangrena.

Ce face gangrena? Gangrena omoară. ”Din numărul acestora sunt Irineu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit Învierea, și răstoarnă credința unora. Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: „Domnul cunoaşte pe cei ce Sunt ai Lui”; şi: „Oricine rosteşte Numele Domnului, să se depărteze de fărădelege!”. Amin.

Să se depărteze de fărădelege. Ne cheamă să nu ne hrănim cu gândește înșelătoare. Dacă rostim numele Domnului și nu ne depărtăm de fărădelege, suntem o urâciune înaintea lui Dumnezeu.

Învățătura aceasta a Domnului Isus este o candelă pe calea îngustă. El este exemplul nostru. Veniți și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletul vostru.

Unde găsim odihna? Pe calea neprihănirii? Roada neprihănirii este odihna și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. El este Dumnezeul păcii, Dumnezeul odihnei.

Tot în 2 Timotei citim în capitolul 3 versetul 1: ”Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine. Iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie. Neînduplecați, clevetitori, neînfrânat, neîmblânziți, neiubitori de bine. Vânzători, obraznici, îngâmfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduind puterea. Depărtează te de oamenii aceștia.” Amin.

Oamenii vor fi neînfrânați în vorbire și vor spune multe vorbenefolositoare. Este doar o formă de evlavie. Putem să avem o formă de evlavie, să-L admirăm pe Domnul Isus, să predicăm din Biblie, dar să nu fim înfrânați, să folosim cuvinte nechibzuite, nefolositoare.

Mergem în Iacov, versetul 1 și 2 să citim: ”Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri dacă nu greșește cineva în vorbire este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul.” Amin.

Trebuie să creștem și să scoatem din viața noastră cuvintele nefolositoare. Acestea trebuie să fie doar un accident în viața noastră, nu un mod de viață. Doar dacă ne atrage cineva într-o cursă.

Dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit. E o țintă frumoasă la care vrem să ajungem. Domnul Isus este desăvârșit. Suntem chemați și noi să ajungem la înălțimea staturii plinătății lui Hristos să avem și noi același fel de vorbire ca și Domnul Isus.

Cine zice că rămâne în El trebuie și el să trăiască cum a trăit Domnul Isus. Trebuie înseamnă condiție obligatoriu să trăiască și El cum a trăit Domnul Isus. Să lucrăm împreună să eliminăm cuvintele nefolositoare din viața noastră. Domnul să vă ajute și pe voi și pe mine. Amin.

Descarcă broșurile acum în PDF sau solicită-le și le vei primi acasă gratuit

Formular comandă broșuri (gratuit)

Broșuri*

Distributie

2 + 5 =

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *